Bij immateriële schadevergoeding (smartengeldvergoeding) moet u denken aan een vergoeding voor leed, pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

Uw recht op smartengeld is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de mate van de geleden en te lijden pijn, de duur van het herstel, de mate waarin het slachtoffer zich van zijn toestand bewust is, blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op het verdere leven.