In het geval dat u letsel oploopt op de werkvloer of tijdens kantooruren, kunt u recht hebben op een schadevergoeding voor de door u opgelopen schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ongeval op de bouwplaats, een val van de trap, een ongeval met de auto tijdens werkuren, letsel toegebracht door een machine, of anderszins.

Deze en overige bedrijfsongevallen kunnen ernstig letsel met zich meebrengen. U kunt hoofd-, nek-, rug- of andere klachten oplopen met een lange hersteltijd tot gevolg. Maar denk ook aan (gedeeltelijke/tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, aanvullende medische kosten die u moet maken, kosten ten behoeve van huishoudelijke hulp of een vergoeding voor het leed dat u heeft geleden. Deze kosten komen veelal voor vergoeding in aanmerking, omdat werkgeversaansprakelijkheid zeer ruim is. De werkgever heeft immers een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers en het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan deze zorgplicht heeft voldaan. Bovendien is de werkgever voor deze schade verzekerd.

Na een bedrijfsongeval doet u er goed aan om een specialist op het gebied van letselschade in te schakelen. Uw advocaat brengt samen met u, de schade die u heeft geleden en in de toekomst wellicht zult lijden, in kaart.